Rexistrar denuncia
INFO:: Pode coñecer o estado dunha denuncia enviada previamente accedendo a esta ligazón

O obxecto do presente procedemento é regular a recepción, tratamento, investigación e resolución das denuncias sobre presuntas irregularidades ou incumprimentos cometidos por empregados/as, directivos/as ou socios/as de negocios, que poidan xurdir no exercicio da actividade empresarial do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO, situacións de riscos por exposicións derivadas das interconexións coa Administración Pública e outros organismos públicos internacionais.

Pode consultar o procedemento da canle de denuncias para obter mais información.

A Canle de Denuncias do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO, permítelle reportar unha infracción de acordo á lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. O obxectivo da Canle de denuncias é canalizar e facilitar a formulación segura de calquera comunicación sobre sospeitas de condutas irregulares, malas prácticas comerciais, e calquera violación das obrigacións e do Código Ético ou de Conduta, fomentando unha contorna de Cumprimento baseado nos principios e valores do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO.

A Canle de denuncias do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO é accesible a través da web corporativa facilitando o seu uso a empregados/as, colexiados/as, directivos/as, socios/as de negocio, e de calquera interesado/a.

Ademais, o procedemento busca asegurar que durante todo o proceso garántase eficazmente a protección da privacidade das persoas involucradas e a confidencialidade sobre os datos contidos na denuncia, podendo realizarse a denuncia de forma anónima se así o considera o/a denunciante.

A canle de denuncias do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO debe empregarse de maneira responsable e adecuada. A comunicación de feitos falsos, cunha actitude maliciosa e moralmente deshonesta, supón unha infracción da boa fe que debe presidir as relacións de traballo dentro do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO, podendo derivar en medidas disciplinarias de conformidade co Regulamento de Réxime Interior, Estatutos ou Convenios Colectivos Vixentes.

Se, tras a oportuna análise, puidésese concluír que os feitos denunciados son manifestamente falsos e que a denuncia foi presentada con actitude maliciosa e mala fe: (i) arquivarase a denuncia, documentando os motivos que levaron a arquivar o expediente, finalizando o labor de investigación; (ii) trasladarase dita circunstancia ao órgano do Colexio competente para que, propóñanse medidas disciplinarias de conformidade Regulamento de Réxime Interior, Estatutos ou Convenios Colectivos Vixentes, e; (iii) informarase, de forma escrita, a proposta de sanción ao órgano competente, quen decidirá a acción disciplinaria a aplicar ao denunciante de mala fe.
Incluir documentación (O tamaño máximo dos ficheiros é 70M)

captcha

Informámoslle que os datos persoais que nos facilita neste formulario serán obxecto de tratamento conforme ao Regulamento Xeral de Protección de Datos [REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 27 de abril de 2016-RGPD], a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e normativa relacionada en vigor. Así mesmo ofrecémoslle información básica sobre os datos de carácter persoal que estamos a recoller. Esta información realízase en dúas capas sobre a base da citada regulación europea (RGPD) e segundo as recomendacións da Axencia Española de Protección de Datos. Pode seguir as ligazóns que se indican para obter información máis detallada.

FINALIDADE: Regular a recepción, tratamento, investigación e resolución das denuncias sobre presuntas irregularidades ou incumprimentos cometidos por empregados/as, directivos/as ou socios/as de negocios, que poidan xurdir no exercicio da actividade do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO, situacións de riscos por exposicións derivadas das interconexións coa Administración Pública e outros organismos públicos internacionais

ENTIDADE RESPONSABLE: COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO
LEXITIMACIÓN: Consentimento dos propios interesados/as.

Cumprimento dunha obrigación de interese xeral como é o acceso aos rexistros públicos ao obxecto de realizar cuantos trámites sexan necesarios, de conformidade coa seguinte normativa: Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

DEREITOS: Sobre os datos persoais que nos facilitou pode exercer os dereitos de acceso, rectificar, suprimir os seus datos persoais, solicitar a limitación do seu tratamento, opoñerse ao mesmo, á portabilidad dos seus datos e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, segundo infórmase na nosa política de privacidade

MEDIDAS DE SEGURIDADE: As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas nos documentos que conforman a Política de seguridade da información do COLEXIO OFICIAL DA ARQUITECTURA TÉCNICA DE LUGO